INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
I. SPRÁVCE A SUBJEKT ÚDAJŮ, ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Firma Stanislav Baláž, IČ: 12316628, se sídlem Dukelská 38 Mikulov 69201  (dále jako Stanislav Baláž) v souvislosti s poskytovanými službami zpracovává osobní údaje zákazníků a zájemců o poskytnutí služeb (dále společně označování jako „zákazníci“).
Stanislav Baláž tímto poskytuje informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako „nařízení“), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“).
Stanislav Baláž je ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů správcem osobních údajů zákazníka a zákazník je subjektem údajů. Stanislav Baláž zpracovává osobní údaje zákazníků získané převážně od zákazníků. V případě potřeby zpracovává Stanislav Baláž rovněž osobní údaje zákazníků získané z veřejně dostupných zdrojů (Administrativní registr ekonomických subjektů, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík aj.).
II. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Stanislav Baláž zpracovává následující kategorie osobních údajů:
• Identifikační a kontaktní údaje zákazníka, zejména pak jméno, příjmení, rodné číslo, identifikační číslo, adresu bydliště, číslo účtu, email a telefonický kontakt.
• Fotografické záznamy, audiovizuální záznamy, prvky vypovídající o kulturní, společenské a ekonomické identitě zákazníka, a to vždy s ohledem na obsah a rozsah služeb poskytovaných zákazníkovi.
• Údaje o veškerých službách poskytovaných zákazníkovi, údaje z telefonické komunikace, emailové komunikace, chatu a sms.
• Údaje o transakcích mezi Stanislav Baláž a zákazníkem, údaje o bankovním spojení zákazníka.
III. ÚČELY A PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
Stanislav Baláž osobní údaje zákazníka zpracovává k následujícím účelům a z následujících důvodů:
• Zpracování je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi Stanislav Baláž a zákazníkem, jakož i k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka.
• Zpracování je nezbytné pro účely splnění právních povinností, které se na Stanislav Baláž vztahují.Stanislav Baláž má zejména povinnosti prevenční a povinnosti obezřetnosti při uzavření smlouvy, jakož i povinnosti vůči orgánům státní správy uložené právními předpisy.
• Zpracování je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Stanislav Baláž. Oprávněným zájmem Stanislav Baláž může být uplatnění práv ze smlouvy uzavřené mezi Stanislav Baláž a zákazníkem. Oprávněným zájmem Stanislav Baláž může být taktéž obchodní či jiné sdělení zákazníkovi v souvislosti s poskytovanou službou.
IV. PRÁVNÍ DŮVOD POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, DŮSLEDKY JEJICH NEPOSKYTNUTÍ
Poskytování výše uvedených osobních údajů zákazníkem a jejich zpracování ze strany Stanislav Baláž je zákonným požadavkem a zákazník je povinen tyto údaje poskytnout. Ke zpracování výše uvedených osobních údajů k uvedeným účelům není třeba udělení souhlasu ze strany zákazníka. V případě, že by zákazník neposkytl osobní údaje před uzavřením smlouvy či v době jejího trvání, nebyla by možná jednoznačná identifikace zákazníka pro účely splnění práv a povinností Stanislav Baláž, před uzavřením smlouvy, pro účely uzavření a plnění smlouvy mezi Stanislav Baláž a zákazníkem, jakož ani pro účely řádného výkonu práv a povinností plynoucích z této smlouvy a z právních předpisů. Osobní údaje spočívající ve fotografickém vyobrazení, audiovizuálních záznamech, jakož i údajích vypovídajících o kulturních, ekonomických a společenských poměrech zákazníka je zákazník povinen poskytnout v případě, že tyto údaje mají být zpracovány dle požadavku zákazníka obsahem služby poskytované ze strany Stanislav Baláž zákazníkovi. Neposkytnutí těchto údajů by znemožnilo poskytnutí služby v požadovaném obsahu a rozsahu.
Zákazník je oprávněn před zasláním prvního e-mailového obchodního sdělení požádat Stanislav Baláž, aby zákazníkovi nebyla obchodní sdělení zasílána a vyjádřit tím nesouhlas s jejich zasíláním, a to prostřednictvím emailu balazstanislav01@gmail.com. Po obdržení e-mailu obsahujícího obchodní sdělení je zákazník oprávněn vyjádřit nesouhlas s jejich dalším zasíláním prostřednictvím tohoto emailu.
V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Stanislav Baláž poskytuje osobní údaje zákazníka příjemcům a třetím stranám, kterými jsou orgány veřejné moci, fyzické či právnické osoby (zejm. osoby poskytující zaměstnavateli účetní služby a osoby poskytující zaměstnavateli datová úložiště), agentura nebo jiný subjekt. Stanislav Baláž takto poskytuje údaje bez souhlasu zákazníka pouze v souvislosti s výše vymezenými účely zpracování osobních údajů a z výše uvedených důvodů zpracování. Jakékoli poskytování osobních údajů zákazníka jakýmkoli dalším příjemcům z jiných než výše uvedených důvodů je možné pouze na základě souhlasu uděleného zákazníkem  Stanislav Baláž. V případě úmyslu předat osobní údaje dalším příjemcům k jiným než uvedeným účelům a z jiných než uvedených důvodů Stanislav Baláž osobní údaje takto předá pouze v případě, že k tomu zákazník předem udělí výslovný souhlas.
VI. PRÁVA ZÁKAZNÍKA
Zákazník je oprávněn požadovat od Stanislav Baláž přístup k osobním údajům týkajícím se zákazníka, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, nebude-li tím ohrožen nebo znemožněn výkon práv a povinností plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi Stanislav Baláž a zákazníkem, jakož i z právních předpisů.
Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
VII. UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje zákazníka budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi Stanislav Baláž a zákazníkem a po skončení smluvního vztahu po dobu trvání oprávněných zájmů Stanislav Baláž. V dalších případech budou osobní údaje uchovány pak po dobu trvání lhůt pro archivaci daných zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví.
Totožnost a kontaktní údaje správce se shodují s údaji o správci výše uvedenými.
MIKULOV, 20. 5. 2018